Hiroshima Shiritsu Nakaku Library

Hiroshima Shiritsu Nakaku Library

Type : Attraction

Metro :

Contact : 082-248-9300

Address : 4-17 Kakomachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken 730-0812, Japan

Opening Hours : Monday: Closed
Tuesday: 9:00 AM – 7:00 PM
Wednesday: 9:00 AM – 7:00 PM
Thursday: 9:00 AM – 7:00 PM
Friday: 9:00 AM – 7:00 PM
Saturday: 9:00 AM – 5:00 PM
Sunday: 9:00 AM – 5:00 PM

Website : http://www.library.city.hiroshima.jp/guide/naka/

Claim this page